Terma dan syarat

Gambaran keseluruhan

Laman web ini dikendalikan oleh Try Modest. Di seluruh tapak, istilah "kami", "kami" dan "kami" merujuk kepada Cuba Sederhana. Cuba Modest menawarkan tapak web ini, termasuk semua maklumat, alatan dan perkhidmatan yang tersedia dari tapak ini kepada anda, pengguna, dengan syarat penerimaan semua terma, syarat, dasar dan notis yang dinyatakan di sini.

Dengan melawati tapak kami dan/atau membeli sesuatu daripada kami, anda melibatkan diri dalam “Perkhidmatan” kami dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut (“Syarat Perkhidmatan”, “Syarat”), termasuk terma dan syarat serta dasar tambahan tersebut dirujuk di sini dan/atau tersedia melalui hiperpautan. Syarat Perkhidmatan ini terpakai kepada semua pengguna tapak, termasuk tanpa had pengguna yang merupakan penyemak imbas, vendor, pelanggan, pedagang dan/atau penyumbang kandungan.

Sila baca Syarat Perkhidmatan ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan tapak web kami. Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian tapak, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat Perkhidmatan ini. Jika anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat perjanjian ini, maka anda tidak boleh mengakses tapak web atau menggunakan sebarang perkhidmatan. Jika Syarat Perkhidmatan ini dianggap sebagai tawaran, penerimaan adalah terhad kepada Syarat Perkhidmatan ini.

Sebarang ciri atau alatan baharu yang ditambahkan pada kedai semasa juga tertakluk pada Syarat Perkhidmatan. Anda boleh menyemak versi terkini Syarat Perkhidmatan pada bila-bila masa di halaman ini. Kami berhak untuk mengemas kini, menukar atau menggantikan mana-mana bahagian Syarat Perkhidmatan ini dengan menyiarkan kemas kini dan/atau perubahan pada tapak web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak halaman ini secara berkala untuk perubahan. Penggunaan berterusan atau akses anda kepada tapak web berikutan penyiaran sebarang perubahan merupakan penerimaan terhadap perubahan tersebut.

Kedai kami dihoskan di Shopify Inc. Mereka menyediakan kami dengan platform e-dagang dalam talian yang membolehkan kami menjual produk dan perkhidmatan kami kepada anda.

BAHAGIAN 1 - SYARAT KEDAI DALAM TALIAN

Dengan bersetuju menerima Syarat Perkhidmatan ini, anda menyatakan bahawa anda adalah sekurang-kurangnya umur majoriti di negeri atau wilayah tempat tinggal anda, atau anda adalah umur majoriti di negeri atau wilayah tempat tinggal anda dan anda telah memberikan kebenaran anda kepada kami untuk benarkan mana-mana tanggungan bawah umur anda menggunakan tapak ini.

Anda tidak boleh menggunakan produk kami untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan dan anda tidak boleh, dalam penggunaan Perkhidmatan, melanggar mana-mana undang-undang dalam bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang hak cipta).

Anda tidak boleh menghantar sebarang cacing atau virus atau sebarang kod yang bersifat merosakkan.

Pelanggaran atau pelanggaran mana-mana Syarat akan mengakibatkan perkhidmatan anda ditamatkan serta-merta.

BAHAGIAN 2 - SYARAT AM

Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa atas apa-apa sebab pada bila-bila masa.

Anda memahami bahawa kandungan anda (tidak termasuk maklumat kad kredit), mungkin dipindahkan tanpa disulitkan dan melibatkan (a) penghantaran melalui pelbagai rangkaian; dan (b) perubahan untuk mematuhi dan menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal rangkaian atau peranti penyambung. Maklumat kad kredit sentiasa disulitkan semasa pemindahan melalui rangkaian.

Anda bersetuju untuk tidak mengeluarkan semula, menduplikasi, menyalin, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi mana-mana bahagian Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan, atau akses kepada Perkhidmatan atau mana-mana hubungan di laman web yang melaluinya perkhidmatan itu disediakan, tanpa kebenaran nyata dan bertulis oleh kami.

Tajuk yang digunakan dalam perjanjian ini disertakan untuk kemudahan sahaja dan tidak akan mengehadkan atau sebaliknya menjejaskan Terma ini.

 

BAHAGIAN 3 - KETEPATAN, KELENGKAPAN DAN KETEPATAN MASA MAKLUMAT

Kami tidak bertanggungjawab sekiranya maklumat yang disediakan di laman web ini tidak tepat, lengkap atau terkini. Bahan di laman web ini disediakan untuk maklumat am sahaja dan tidak boleh dipercayai atau digunakan sebagai asas tunggal untuk membuat keputusan tanpa merujuk sumber maklumat yang utama, lebih tepat, lebih lengkap atau tepat pada masanya. Sebarang pergantungan pada bahan di laman web ini adalah atas risiko anda sendiri.

Laman web ini mungkin mengandungi maklumat sejarah tertentu. Maklumat sejarah, semestinya, tidak terkini dan disediakan untuk rujukan anda sahaja. Kami berhak untuk mengubah suai kandungan laman web ini pada bila-bila masa, tetapi kami tidak mempunyai kewajipan untuk mengemas kini sebarang maklumat di laman web kami. Anda bersetuju bahawa adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memantau perubahan pada tapak kami.

BAHAGIAN 4 - UBAHSUAI KEPADA PERKHIDMATAN DAN HARGA

Harga kami sentiasa disemak dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis awal disebabkan turun naik mata wang, harga bahan api, keadaan pasaran dan/atau keadaan ekonomi yang tidak dijangka.

Kami berhak pada bila-bila masa untuk mengubah suai atau menghentikan Perkhidmatan (atau mana-mana bahagian atau kandungannya) tanpa notis pada bila-bila masa.

Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan atau pemberhentian Perkhidmatan.

BAHAGIAN 5 - PRODUK ATAU PERKHIDMATAN (jika berkenaan)

Produk atau perkhidmatan tertentu mungkin tersedia secara eksklusif dalam talian melalui tapak web. Produk atau perkhidmatan ini mungkin mempunyai kuantiti terhad dan tertakluk kepada pemulangan atau pertukaran hanya mengikut Polisi Pemulangan kami.

Kami telah berusaha sedaya upaya untuk memaparkan setepat mungkin warna dan imej produk kami yang dipaparkan di kedai. Kami tidak dapat menjamin bahawa paparan monitor komputer anda bagi sebarang warna adalah tepat.

Kami berhak tetapi tidak bertanggungjawab, untuk mengehadkan penjualan produk atau Perkhidmatan kami kepada mana-mana orang, wilayah geografi atau bidang kuasa. Kami mungkin menggunakan hak ini berdasarkan kes demi kes. Kami berhak untuk mengehadkan kuantiti mana-mana produk atau perkhidmatan yang kami tawarkan. Semua perihalan produk atau harga produk tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa tanpa notis, mengikut budi bicara kami sendiri. Kami berhak untuk menghentikan sebarang produk pada bila-bila masa. Sebarang tawaran untuk mana-mana produk atau perkhidmatan yang dibuat di laman web ini adalah terbatal jika dilarang.

Kami tidak menjamin bahawa kualiti mana-mana produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperolehi oleh anda akan memenuhi jangkaan anda, atau bahawa sebarang ralat dalam Perkhidmatan akan diperbetulkan.

BAHAGIAN 6 - KETEPATAN MAKLUMAT BIL DAN AKAUN

Kami berhak untuk menolak sebarang pesanan yang anda buat dengan kami. Kami boleh, mengikut budi bicara kami sendiri, mengehadkan atau membatalkan kuantiti yang dibeli bagi setiap orang, setiap isi rumah atau pesanan. Sekatan ini mungkin termasuk pesanan yang dibuat oleh atau di bawah akaun pelanggan yang sama, kad kredit yang sama dan/atau pesanan yang menggunakan pengebilan dan/atau alamat penghantaran yang sama. Jika kami membuat perubahan atau membatalkan pesanan, kami mungkin cuba memberitahu anda dengan menghubungi e-mel dan/atau alamat pengebilan/nombor telefon yang diberikan semasa pesanan dibuat. Kami berhak untuk mengehadkan atau melarang pesanan yang, menurut pertimbangan kami semata-mata, nampaknya dibuat oleh peniaga, penjual semula atau pengedar.

Anda bersetuju untuk memberikan maklumat pembelian dan akaun terkini, lengkap dan tepat untuk semua pembelian yang dibuat di kedai kami. Anda bersetuju untuk mengemas kini akaun anda dengan segera dan maklumat lain, termasuk alamat e-mel dan nombor kad kredit anda serta tarikh tamat tempoh, supaya kami boleh melengkapkan transaksi anda dan menghubungi anda apabila diperlukan.

Untuk butiran lanjut, sila semak kami Polisi Pemulangan dan Bayaran Balik.

BAHAGIAN 7 - ALAT PILIHAN

Kami mungkin memberi anda akses kepada alat pihak ketiga yang kami tidak memantau mahupun mempunyai sebarang kawalan atau input.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami menyediakan akses kepada alatan tersebut "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia" tanpa sebarang waranti, representasi atau syarat dalam apa jua bentuk dan sebarang pengesahan. Kami tidak akan mempunyai sebarang liabiliti yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan alat pihak ketiga pilihan anda.

Sebarang penggunaan alat pilihan yang ditawarkan oleh anda melalui tapak adalah sepenuhnya atas risiko dan budi bicara anda sendiri dan anda harus memastikan bahawa anda mengetahui dan meluluskan terma alat yang disediakan oleh pembekal pihak ketiga yang berkaitan.

Kami juga mungkin, pada masa hadapan, menawarkan perkhidmatan dan/atau ciri baharu melalui tapak web (termasuk, pengeluaran alat dan sumber baharu). Ciri dan/atau perkhidmatan baharu tersebut juga tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan ini.

BAHAGIAN 8 - PAUTAN PIHAK KETIGA

Kandungan, produk dan perkhidmatan tertentu yang tersedia melalui Perkhidmatan kami mungkin termasuk bahan daripada pihak ketiga.

Pautan pihak ketiga di tapak ini boleh mengarahkan anda ke tapak web pihak ketiga yang tidak bergabung dengan kami. Kami tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai kandungan atau ketepatan dan kami tidak menjamin dan tidak akan mempunyai sebarang liabiliti atau tanggungjawab untuk mana-mana bahan atau tapak web pihak ketiga, atau mana-mana bahan, produk atau perkhidmatan lain pihak ketiga.

Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang bahaya atau kerosakan yang berkaitan dengan pembelian atau penggunaan barangan, perkhidmatan, sumber, kandungan atau sebarang transaksi lain yang dibuat berkaitan dengan mana-mana tapak web pihak ketiga. Sila semak dengan teliti dasar dan amalan pihak ketiga dan pastikan anda memahaminya sebelum anda terlibat dalam sebarang transaksi. Aduan, tuntutan, kebimbangan atau soalan mengenai produk pihak ketiga hendaklah ditujukan kepada pihak ketiga.

BAHAGIAN 9 - ULASAN PENGGUNA, MAKLUM BALAS DAN PENYERAHAN LAIN

Jika atas permintaan kami, anda menghantar penyerahan tertentu tertentu (contohnya penyertaan peraduan) atau tanpa permintaan daripada kami anda menghantar idea kreatif, cadangan, cadangan, rancangan atau bahan lain, sama ada dalam talian, melalui e-mel, melalui pos atau sebaliknya ( secara kolektif, 'komen'), anda bersetuju bahawa kami boleh, pada bila-bila masa, tanpa sekatan, mengedit, menyalin, menerbitkan, mengedar, menterjemah dan sebaliknya menggunakan dalam mana-mana media apa-apa komen yang anda kemukakan kepada kami. Kami berada dan tidak akan bertanggungjawab (1) untuk mengekalkan sebarang ulasan secara rahsia; (2) untuk membayar pampasan untuk sebarang komen; atau (3) untuk membalas sebarang komen.

Kami mungkin, tetapi tidak mempunyai kewajipan untuk, memantau, mengedit atau mengalih keluar kandungan yang kami tentukan mengikut budi bicara mutlak kami adalah menyalahi undang-undang, menyinggung perasaan, mengancam, memfitnah, memfitnah, lucah, lucah atau sebaliknya tidak menyenangkan atau melanggar harta intelek mana-mana pihak atau Syarat Perkhidmatan ini .

Anda bersetuju bahawa komen anda tidak akan melanggar mana-mana hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagangan, privasi, personaliti atau hak peribadi atau proprietari yang lain. Anda seterusnya bersetuju bahawa ulasan anda tidak akan mengandungi bahan yang berunsur fitnah atau menyalahi undang-undang, kesat atau lucah, atau mengandungi sebarang virus komputer atau perisian hasad lain yang boleh dalam apa-apa cara menjejaskan pengendalian Perkhidmatan atau mana-mana tapak web yang berkaitan. Anda tidak boleh menggunakan alamat e-mel palsu, berpura-pura menjadi seseorang selain diri anda, atau sebaliknya mengelirukan kami atau pihak ketiga tentang asal usul sebarang komen. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang komen yang anda buat dan ketepatannya. Kami tidak bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab untuk sebarang komen yang anda hantar atau mana-mana pihak ketiga.

BAHAGIAN 10 - MAKLUMAT PERIBADI

Penyerahan maklumat peribadi anda melalui kedai dikawal oleh kami Dasar Privasi.

BAHAGIAN 11 - KESILAPAN, KETIDAK TEPAT DAN KETINGGALAN

Kadangkala mungkin terdapat maklumat di tapak kami atau dalam Perkhidmatan yang mengandungi ralat tipografi, ketidaktepatan atau peninggalan yang mungkin berkaitan dengan penerangan produk, harga, promosi, tawaran, caj penghantaran produk, masa transit dan ketersediaan. Kami berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan, ketidaktepatan atau ketinggalan, dan untuk menukar atau mengemas kini maklumat atau membatalkan pesanan jika mana-mana maklumat dalam Perkhidmatan atau di mana-mana laman web berkaitan adalah tidak tepat pada bila-bila masa tanpa notis awal (termasuk selepas anda menyerahkan pesanan anda) .

Kami tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini, meminda atau menjelaskan maklumat dalam Perkhidmatan atau di mana-mana tapak web yang berkaitan, termasuk tanpa had, maklumat harga, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Tiada kemas kini atau tarikh muat semula yang dinyatakan digunakan dalam Perkhidmatan atau pada mana-mana laman web berkaitan harus diambil untuk menunjukkan bahawa semua maklumat dalam Perkhidmatan atau pada mana-mana laman web berkaitan telah diubah suai atau dikemas kini.

SEKSYEN 12 - PENGGUNAAN TERLARANG

Sebagai tambahan kepada larangan lain seperti yang dinyatakan dalam Syarat Perkhidmatan, anda dilarang menggunakan tapak atau kandungannya: (a) untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang; (b) untuk meminta orang lain melakukan atau mengambil bahagian dalam apa-apa perbuatan yang menyalahi undang-undang; (c) untuk melanggar mana-mana peraturan antarabangsa, persekutuan, wilayah atau negeri, peraturan, undang-undang, atau ordinan tempatan; (d) untuk melanggar atau melanggar hak harta intelek kita atau hak harta intelek orang lain; (e) untuk mengganggu, mendera, menghina, mencederakan, memfitnah, memfitnah, memperlekehkan, menakut-nakutkan, atau mendiskriminasi berdasarkan jantina, orientasi seksual, agama, etnik, bangsa, umur, asal usul negara, atau ketidakupayaan; (f) untuk mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan; (g) untuk memuat naik atau menghantar virus atau apa-apa jenis kod hasad lain yang akan atau mungkin digunakan dalam apa-apa cara yang akan menjejaskan kefungsian atau pengendalian Perkhidmatan atau mana-mana tapak web yang berkaitan, tapak web lain, atau Internet; (h) untuk mengumpul atau menjejaki maklumat peribadi orang lain; (i) kepada spam, phish, pharm, dalih, labah-labah, merangkak atau mengikis; (j) untuk apa-apa tujuan lucah atau tidak bermoral; atau (k) untuk mengganggu atau memintas ciri keselamatan Perkhidmatan atau mana-mana tapak web yang berkaitan, tapak web lain, atau Internet. Kami berhak untuk menamatkan penggunaan Perkhidmatan anda atau mana-mana tapak web berkaitan kerana melanggar mana-mana penggunaan yang dilarang.

SEKSYEN 13 - PENAFIAN WARANTI; HAD LIABILITI

Kami tidak menjamin, mewakili atau menjamin bahawa penggunaan perkhidmatan kami oleh anda tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas ralat.

Kami tidak menjamin bahawa keputusan yang mungkin diperoleh daripada penggunaan perkhidmatan adalah tepat atau boleh dipercayai.

Anda bersetuju bahawa dari semasa ke semasa kami boleh mengalih keluar perkhidmatan untuk tempoh yang tidak ditentukan atau membatalkan perkhidmatan pada bila-bila masa, tanpa notis kepada anda.

Anda secara nyata bersetuju bahawa penggunaan anda, atau ketidakupayaan untuk menggunakan, perkhidmatan adalah atas risiko anda sendiri. Perkhidmatan dan semua produk dan perkhidmatan yang dihantar kepada anda melalui perkhidmatan adalah (kecuali dinyatakan secara nyata oleh kami) disediakan 'seadanya' dan 'sebagaimana tersedia untuk kegunaan anda, tanpa sebarang representasi, waranti atau syarat dalam apa jua bentuk, sama ada nyata atau tersirat , termasuk semua waranti atau syarat tersirat kebolehdagangan, kualiti boleh niaga, kesesuaian untuk tujuan tertentu, ketahanan, tajuk dan bukan pelanggaran.

Cuba Modest tidak boleh, pengarah, pegawai, pekerja, ahli gabungan, ejen, kontraktor, pelatih, pembekal, pembekal perkhidmatan atau pemberi lesen kami bertanggungjawab untuk sebarang kecederaan, kehilangan, tuntutan, atau sebarang langsung, tidak langsung, sampingan, punitif, istimewa, atau apa-apa jenis kerosakan berbangkit, termasuk, tanpa had kehilangan keuntungan, kehilangan hasil, kehilangan simpanan, kehilangan data, kos penggantian, atau apa-apa kerosakan yang serupa, sama ada berdasarkan kontrak, tort (termasuk kecuaian), liabiliti ketat atau sebaliknya, yang timbul daripada penggunaan anda ke atas mana-mana perkhidmatan atau mana-mana produk yang diperoleh menggunakan perkhidmatan, atau untuk sebarang tuntutan lain yang berkaitan dalam apa-apa cara dengan penggunaan perkhidmatan anda atau mana-mana produk, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang kesilapan atau peninggalan dalam mana-mana kandungan, atau sebarang kerugian atau kerosakan dalam apa jua bentuk yang ditanggung akibat penggunaan perkhidmatan atau sebarang kandungan (atau produk) yang disiarkan, dihantar, atau sebaliknya disediakan melalui perkhidmatan, walaupun dinasihatkan tentang kemungkinannya. Oleh kerana sesetengah negeri atau bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau pengehadan liabiliti untuk ganti rugi berbangkit atau sampingan, di negeri atau bidang kuasa tersebut, liabiliti kami akan dihadkan pada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang.

SEKSYEN 14 - INDEMNIFIKASI

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan tidak memudaratkan Try Modest dan induk kami, anak syarikat, ahli gabungan, rakan kongsi, pegawai, pengarah, ejen, kontraktor, pemberi lesen, pembekal perkhidmatan, subkontraktor, pembekal, pelatih dan pekerja, tidak berbahaya daripada sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan atau timbul daripada pelanggaran anda terhadap Syarat Perkhidmatan ini atau dokumen yang mereka sertakan melalui rujukan atau pelanggaran anda terhadap mana-mana undang-undang atau hak pihak ketiga.

SEKSYEN 15 - KEBOLEHASINGAN

Jika mana-mana peruntukan Syarat Perkhidmatan ini ditentukan sebagai menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut tetap boleh dikuatkuasakan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, dan bahagian yang tidak boleh dikuatkuasakan akan dianggap sebagai terputus daripada Syarat Perkhidmatan ini, seperti penentuan tidak akan menjejaskan kesahan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan lain yang tinggal.

SEKSYEN 16 - PENAMATAN

Kewajipan dan liabiliti pihak yang ditanggung sebelum tarikh penamatan akan kekal selepas penamatan perjanjian ini untuk semua tujuan.

Syarat Perkhidmatan ini berkuat kuasa melainkan dan sehingga ditamatkan sama ada anda atau kami. Anda boleh menamatkan Syarat Perkhidmatan ini pada bila-bila masa dengan memberitahu kami bahawa anda tidak lagi mahu menggunakan Perkhidmatan kami, atau apabila anda berhenti menggunakan tapak kami.

Jika dalam penghakiman tunggal kami anda gagal, atau kami mengesyaki bahawa anda telah gagal, untuk mematuhi mana-mana terma atau peruntukan Syarat Perkhidmatan ini, kami juga boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa tanpa notis dan anda akan kekal bertanggungjawab ke atas semua jumlah yang perlu dibayar. kepada dan termasuk tarikh penamatan; dan/atau sewajarnya boleh menafikan anda akses kepada Perkhidmatan kami (atau mana-mana bahagian daripadanya).

SEKSYEN 17 - KESELURUHAN PERJANJIAN

Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan Syarat Perkhidmatan ini tidak akan menjadi penepian hak atau peruntukan tersebut.

Syarat Perkhidmatan ini dan mana-mana dasar atau peraturan operasi yang disiarkan oleh kami di laman web ini atau berkenaan dengan Perkhidmatan ini membentuk keseluruhan perjanjian dan persefahaman antara anda dan kami dan mengawal penggunaan Perkhidmatan oleh anda, menggantikan sebarang perjanjian, komunikasi dan cadangan terdahulu atau bersamaan , sama ada lisan atau bertulis, antara anda dan kami (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana versi terdahulu Syarat Perkhidmatan).

Sebarang kekaburan dalam tafsiran Syarat Perkhidmatan ini tidak boleh ditafsirkan terhadap pihak penggubal.

SEKSYEN 18 - UNDANG-UNDANG YANG MENGELOLA

Syarat Perkhidmatan ini dan sebarang perjanjian berasingan yang kami berikan kepada anda Perkhidmatan akan dikawal oleh dan ditafsirkan oleh undang-undang Pakistan.

SEKSYEN 19 - PERUBAHAN TERMA PERKHIDMATAN

Anda boleh menyemak versi terkini Syarat Perkhidmatan pada bila-bila masa di halaman ini.

Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk mengemas kini, menukar atau menggantikan mana-mana bahagian Syarat Perkhidmatan ini dengan menyiarkan kemas kini dan perubahan pada tapak web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak laman web kami secara berkala untuk perubahan. Penggunaan berterusan atau akses anda ke tapak web kami atau Perkhidmatan berikutan penyiaran sebarang perubahan pada Syarat Perkhidmatan ini merupakan penerimaan terhadap perubahan tersebut.

SEKSYEN 20-Dasar SMS

Terma dan Syarat Program Pemasaran Mesej Mudah Alih SMS/MMS

Cuba Modest Limited (selepas ini, "Kami," "Kami," "Kami") menawarkan program pemesejan mudah alih ("Program"), yang anda bersetuju untuk menggunakan dan menyertainya, tertakluk pada Terma dan Syarat Pemesejan Mudah Alih ini ( “Perjanjian”). Kami boleh mengubah suai atau membatalkan Program atau mana-mana cirinya tanpa notis. Perjanjian ini terhad kepada Program dan tidak bertujuan untuk mengubah suai Terma dan Syarat atau Dasar Privasi lain yang mungkin mengawal hubungan antara anda dan Kami dalam konteks lain. Kami juga boleh mengubah suai Perjanjian ini pada bila-bila masa dan penggunaan berterusan anda terhadap Program berikutan tarikh kuat kuasa mana-mana perubahan sedemikian akan membentuk penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

Program ini membenarkan Pengguna menerima mesej mudah alih SMS/MMS dengan mengikut serta dalam Program, seperti melalui borang langganan dalam talian atau berasaskan aplikasi. Persetujuan anda untuk menerima mesej teks pemasaran automatik tidak diperlukan sebagai syarat untuk membeli sebarang barangan atau perkhidmatan. Tidak kira kaedah ikut serta yang anda gunakan untuk menyertai Program, anda bersetuju bahawa Perjanjian ini terpakai untuk penyertaan anda dalam Program. Jika anda telah mengikut serta, Program ini menyediakan kemas kini, makluman, maklumat, promosi, istimewa dan tawaran pemasaran lain (cth., diskaun produk) daripada Try Modest Limited melalui mesej teks melalui pembekal wayarles anda ke nombor mudah alih yang anda berikan. Mesej mudah alih SMS/MMS boleh dihantar menggunakan sistem dail telefon automatik atau teknologi lain. Kekerapan mesej berbeza-beza. Anda bertanggungjawab untuk semua caj dan bayaran yang berkaitan dengan pemesejan teks yang dikenakan oleh pembekal wayarles anda. Kadar mesej dan data mungkin dikenakan.

Jika anda tidak mahu terus menyertai Program atau tidak lagi bersetuju dengan Perjanjian ini, anda bersetuju untuk membalas STOP kepada mana-mana mesej mudah alih daripada Kami untuk menarik diri daripada Program. Anda mungkin menerima mesej mudah alih tambahan yang mengesahkan keputusan anda untuk memilih keluar. Anda memahami dan bersetuju bahawa pilihan sebelumnya adalah satu-satunya kaedah yang munasabah untuk menarik diri. Anda juga memahami dan bersetuju bahawa sebarang kaedah lain untuk menarik diri, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, menghantar teks selain daripada yang dinyatakan di atas atau secara lisan meminta salah seorang pekerja kami untuk mengalih keluar anda daripada senarai kami, bukanlah cara yang munasabah untuk menarik diri. .

Untuk sebarang pertanyaan sila hantarkan mesej "BANTUAN" ke nombor yang anda terima mesej. Anda juga boleh menghubungi kami untuk maklumat lanjut. Jika anda ingin menarik diri, sila ikuti prosedur di atas.

Kami boleh menukar sebarang nombor telefon yang kami gunakan untuk mengendalikan Program pada bila-bila masa dan akan memberitahu anda tentang perubahan ini. Anda mengakui bahawa sebarang mesej, termasuk sebarang permintaan BERHENTI atau BANTUAN, yang anda hantar ke nombor telefon yang telah kami ubah mungkin tidak diterima dan kami tidak akan bertanggungjawab untuk memenuhi permintaan yang dibuat dalam mesej tersebut.

Pembawa wayarles yang disokong oleh Program tidak bertanggungjawab untuk mesej yang tertunda atau tidak dihantar. Anda bersetuju untuk memberikan kami nombor telefon bimbit yang sah. Anda bersetuju untuk mengekalkan maklumat yang tepat, lengkap dan terkini dengan kami berkaitan dengan penerimaan mesej anda, termasuk, tanpa had, memberitahu kami dengan segera jika anda menukar nombor telefon bimbit anda.

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan memastikan kami tidak berbahaya daripada sebarang tuntutan, liabiliti, kerosakan atau kos pihak ketiga yang timbul daripada penggunaan Program ini atau daripada anda memberikan kami nombor telefon yang bukan milik anda. Jika pada bila-bila masa anda berhasrat untuk berhenti menggunakan nombor telefon mudah alih yang telah digunakan untuk melanggan Program, termasuk membatalkan pelan perkhidmatan anda atau menjual atau memindahkan nombor telefon kepada pihak lain, anda bersetuju bahawa anda akan melengkapkan proses Tarik Diri yang dinyatakan di atas sebelum menamatkan penggunaan nombor telefon mudah alih anda. Anda memahami dan bersetuju bahawa persetujuan anda untuk berbuat demikian adalah sebahagian daripada terma dan syarat ini. Anda seterusnya bersetuju bahawa, jika anda menukar nombor telefon anda tanpa memberitahu Kami tentang perubahan tersebut, anda bersetuju bahawa anda akan bertanggungjawab untuk semua kos (termasuk yuran peguam) dan liabiliti yang ditanggung oleh Kami, atau mana-mana pihak yang membantu dalam penghantaran mesej mudah alih SMS/MMS , akibat daripada tuntutan yang dibawa oleh individu yang kemudiannya diberikan nombor telefon mudah alih itu. Kewajipan dan perjanjian ini akan kekal dalam sebarang pembatalan atau penamatan perjanjian anda untuk menyertai mana-mana Program kami.

Anda bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab ke atas kegagalan, kelewatan, atau penyampaian yang salah arah bagi sebarang maklumat yang dihantar melalui Program, sebarang kesilapan dalam maklumat tersebut, dan/atau sebarang tindakan yang anda mungkin atau mungkin tidak ambil dengan bergantung pada maklumat atau Perkhidmatan.

Anda tidak boleh menggunakan atau terlibat dengan Platform jika anda berumur di bawah tiga belas (13) tahun. Jika anda menggunakan atau terlibat dengan Platform dan berumur antara tiga belas (13) dan lapan belas (18) tahun, anda mesti mendapat kebenaran ibu bapa atau penjaga sah anda untuk berbuat demikian. Dengan menggunakan atau melibatkan diri dengan Platform, anda mengakui dan bersetuju bahawa anda tidak berumur di bawah tiga belas (13) tahun, berumur antara tiga belas (13) dan lapan belas (18), dan mendapat kebenaran ibu bapa atau penjaga sah anda untuk menggunakan atau melibatkan diri dengan Platform, atau berumur dewasa dalam bidang kuasa anda. Dengan menggunakan atau melibatkan diri dengan Platform, anda juga mengakui dan bersetuju bahawa anda dibenarkan oleh Undang-undang Terpakai bidang kuasa anda untuk menggunakan dan/atau melibatkan diri dengan Platform.

 

SEKSYEN 21 - MAKLUMAT HUBUNGI

Soalan tentang Syarat Perkhidmatan hendaklah dihantar kepada kami di trymodest@gmail.com.